Terug

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Klik hier om de pdf-versie te downloaden.

De algemene voorwaarden voor particuliere klanten vindt u hier.


1.1
Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders en van ons uitgaande offertes en leveringen. Elke koper is verondersteld de algemene voorwaarden te kennen.

De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn bestelling. De uitvoering van de bestelling gebeurt aan de hand van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van de N.V. KAISER+KRAFT, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Een eventuele afwijking van de algemene verkoopsvoorwaarden zal slechts tegenstelbaar zijn aan de N.V. KAISER+KRAFT wanneer deze afwijking schriftelijk en uitdrukkelijk door haar werd aanvaard.

De in de catalogi, folders… opgenomen aanduidingen omtrent gewicht, afmetingen, volume, vermogen, prijs en andere feitelijke gegevens zijn bedoeld als leidraad. Zij worden slechts bindend wanneer daaromtrent een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld.

Bestellingen worden slechts als aanvaard beschouwd na de schriftelijke bevestiging van onzentwege of na conforme uitvoering.

Eventuele technische wijzigingen zijn voorbehouden. Bij wijzigingen in vorm of kleur, ingevolge modernisering of verdere ontwikkeling, leveren wij het recentste model.

De goederen worden geleverd in de door ons opgegeven verpakkingseenheid.

De in de meest recente catalogus vermelde technische gegevens en prijzen vernietigen en vervangen alle vroegere publicaties. In ieder geval hebben huidige algemene voorwaarden voorrang op eventuele andere en minder recente algemene verkoopsvoorwaarden uitgaande van de N.V. KAISER+KRAFT.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten.

De bestelling en de af te sluiten koopovereenkomst worden uitsluitend beheerd door de Belgische wetgeving, de bij deze voorziene algemene voorwaarden en desgevallend de bijzondere voorwaarden op de voorzijde.

1.2 De N.V. KAISER+KRAFT behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren alsook de uitvoering ervan stop te zetten om redenen die haar eigen zijn. In dat geval kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding en zal de bestelling geannuleerd worden. Het gedeelte van het uitgevoerde werk of van de geleverde goederen zal desondanks gefactureerd worden. In het geval dat commerciële of administratieve toegevingen onttrokken worden aan de N.V. KAISER+KRAFT zal de bestelling geannuleerd worden. Het gedeelte van het uitgevoerde werk of van de geleverde goederen zal desondanks gefactureerd worden.

Alle maatregelen die aanzien moeten worden als komende van hogerhand en alle voorvallen zoals staking, lock-out, ongestadigheid, gebrek aan transportmiddelen, machinebreuk, … die als gevallen van overmacht te beschouwen zijn wanneer zij leveringen onmogelijk, moeilijk, of aanzienlijk duurder maken dan op het ogenblik van het sluiten van het contract, geven aan de N.V. KAISER+KRAFT de mogelijkheid om het contract voor het geheel of gedeeltelijk te verbreken, dit zonder enige verplichting tot vergoeding aan de koper.

1.3 Elke annulering van de bestelling door de koper dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de N.V. KAISER+KRAFT.

In geval van annulering is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Desondanks behoudt de N.V. KAISER+KRAFT zich het recht voor om de werkelijk door haar geleden schade te bewijzen en te verhalen op de koper.

2.1 De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van verzending van onze orderbevestiging. Deze termijnen zijn louter indicatief en volkomen vrijblijvend. Vertragingen in de leveringen geven de koper niet het recht om de goederen te weigeren voor levering, of om over te gaan tot annulering van de verkoop, het eisen van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Expreszendingen of zendingen per taxi-post gebeuren enkel op uitdrukkelijk verzoek van de koper mits betaling van de bijkomende kosten.

3.1 De prijzen zijn in Euro en exclusief B.T.W.. Zij worden slechts bindend als zij door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd met vermelding van geldigheidsduur.

De prijzen zijn enkel geldig voor België en het Groothertogdom Luxemburg.

Indien de koper na het sluiten van de overeenkomst bijzondere wensen kenbaar maakt betreffende verpakking, wijze of termijn van aflevering, en wij aan deze wensen voldoen, dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten uiteraard voor rekening van de koper.

3.2 De prijzen zijn zoals deze worden vermeld in onze schriftelijke bevestiging van bestelling, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn variabele en/ of vaste kosten tengevolge een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, onverwachte verhogingen van internationale wisselkoersen, …). In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

3.3 Zelfs indien de bestellingen of contracten verschillende stukken of elementen betreffen, wordt de bestelling als één en ondeelbaar beschouwd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en dit laatste schriftelijk bevestigd door de N.V. KAISER+KRAFT, dient bij elke bestelling contant een voorschot betaald van 50% van de prijs van de bestelling. Het saldo is contant betaalbaar bij levering.

3.4 Tenzij KK de werkelijk gemaakte transportkosten in het individuele geval factureert, is een transportkostenvergoeding van 9,90 EUR van toepassing. De verzending is gratis bij een totale aankoopwaarde van 150 euro.


4.1 De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de N.V. KAISER+KRAFT. Het bedrag dat wordt vermeld op de factuur dient netto te worden betaald. Disconto- en bankkosten zijn ten laste van de koper. De betalingen worden gestort op de rekeningen vermeld op de voorzijde van de factuur en dienen het klantennummer evenals het nummer van de betrokken factuur te vermelden.

4.2 In geval van niet betaling op de vervaldag zal de prijs worden verhoogd met een schadebeding van 15% op het factuurbedrag, dit met een minimum van 100 EUR, wat overeenkomt met de hinder die de N.V. KAISER+KRAFT aldus ondergaat in verband met de gemaakte administratiekosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke meer. Daarenboven is een moratoire intrest verschuldigd ten bedrage van 12%.

De verhogingen zijn verschuldigd van rechtswege, zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist, en blijven verschuldigd zelfs indien de koper laattijdig overgaat tot regeling van het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

4.3 De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

4.4 Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling de boeten en intresten zoals vermeld onder 4.2. verschuldigd.

4.5 Het trekken en/of aanvaarden van wissels, of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

4.6 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikels 7.1. en 7.2. moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst.

5.1 De verzending gebeurt voor risico van de opdrachtgever en/of besteller. De levering gebeurt altijd franco, ongelost in België of Luxemburg. Inhuizen en montage zijn niet in de prijs inbegrepen. Wij leveren enkel per verpakkingseenheid.

6.1 De goederen blijven onze tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en andere aankleven. Tot op de datum van volledige betaling draagt de koper het risico voor eventuele schade die de goederen zouden kunnen ondergaan of veroorzaken voor om het even welke reden.

7.1 De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien.

Ondanks zorgvuldige verpakking kan in sommige gevallen schade van allerlei aard bij verzending niet volledig uitgesloten worden. In geval van schade kan de koper alleen zijn rechten vrijwaren wanneer hij volgende regels strikt volgt:

» Bij beschadiging die aan de buitenkant zichtbaar is, kan in geen geval protest aanvaard worden, tenzij de koper de levering van het beschadigde artikel weigert te aanvaarden of uitdrukkelijk voorbehoud maakt op het ogenblik van de levering. In dit geval dient de koper ons hiervan op de hoogte te stellen per brief of telefax, en wel binnen de 24 uur.

» Bij elke andere schade, behoudens verborgen gebreken, dient de koper schriftelijk te reageren binnen de 48 uur. In dit geval dient de zending te blijven liggen in de toestand waarin ze zich bevond bij het vaststellen van de schade.

Voor verdere afwerking van het schadedossier moeten wij absoluut in ons bezit hebben:

» de originele vrachtbrief

» een schriftelijke verklaring van de schade door de koper.

7.2 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed en binnen redelijke termijn zijn opgespoord en binnen de 48 uur na ontdekking van het gebrek, en dit ten laatste zes maanden na de levering, per aangetekend schrijven aan de N.V. KAISER+KRAFT ter kennis werden gebracht. Er wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit dat de goederen inmiddels niet in behandeling mogen genomen zijn.

8.1 Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard binnen de 48 uur na levering. Wat de kwaliteit van de geleverde goederen betreft, blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de herstelling of vervanging ervan, op voorwaarde dat het defect door ons werd erkend, en de goederen ons binnen de drie jaar te rekenen vanaf verzendingsdatum worden teruggestuurd. Onze waarborg omvat niet de gevolgen van gewone sleet, noch die van ongewone sleet, van onvoldoende onderhoud of van foutieve bediening.

Goederen kunnen enkel worden teruggestuurd na voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de verkoper.

Het indienen van klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

9.1 Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/ of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/ of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 1.3.

10.1 Uw aanvraag tot terugname dient ons toe te komen binnen de30dagen na ontvangst van de goederen. Goederen kunnenenkel teruggenomen worden indien ze geen gebruiksporenvertonen en in de originele verpakking zitten. Speciale uitvoerin-gen worden nooit teruggenomen. Na ontvangst van de goe-deren stellen wij een passende creditnota op.

11.1 In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

Onze activiteiten en de daaruit volgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden richten zich uitsluitend tot bedrijven en instellingen en niet tot de met niet beroepsmatige doeleinden handelende consument.

 1. De Wederpartij zal de haar in rekening gebracht bedragen zonder korting, inhouding of verrekening voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingen zullen geschieden op de door kaiserkraft aan te gegeven wijze.
 2. Als tijdstip van betaling geldt het tijdstip waarop de bankrekening van kaiserkraft is gecrediteerd.
 3. Alle door de Wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente, kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 4. De Wederpartij heeft nimmer het recht om zijn verplichtingen op te schorten.
 5. Indien op enig moment gerede twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de Wederpartij, is kaiserkraft gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de Wederpartij te eisen dat vooruitbetaling van de verschuldigde geldsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt.
 6. Ingeval de Wederpartij:
  a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
  b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  c) enige wettelijke of contractuele verplichting niet nakomt,
  d) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,
  is kaiserkraft gerechtigd, hetzij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en zijn alle bedragen die de Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd was direct opeisbaar, onverminderd het recht van kaiserkraft op vergoeding van kosten, schade en rente.
 7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Wederpartij direkt de rente en buitengerechtelijke kosten aan kaiserkraft verschuldigd. De rente is gelijk 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente van de Wederpartij te vorderen bedrag, met een minimum van € 150.

 1. De Wederpartij verkrijgt geen IE-recht met betrekking tot de Producten. De IE-rechten verbonden aan de Informatie en de Prestatie komen toe aan KAISER+KRAFT.
 2. Het is de Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KAISER+KRAFT erboden de Informatie te kopiëren, aan derden ter inzage te geven, te eigen nutte te gebruiken of aan derden in gebruik te geven.
 3. Voor elke overtreding van het in dit artikel bepaalde, is de Wederpartij een direkt opeisbare boete verschuldigd van € 10.000, vermeerderd met een bedrag van € 1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van KAISER+KRAFT om volledige schadevergoeding danwel nakoming te vorderen overlet.
 4. De Wederpartij dient op eerste schriftelijke verzoek van KAISER+KRAFT binnen de Informatie te retourneren.

Datum: 23/10/2023

KAISER+KRAFT N.V.

Avenue du Bourget 44,

1130 Bruxelles

Verplichte recyclagebijdrage Recupel.

Vanaf 1 juli 2001 wordt voor een aantal elektrische en elektronische apparaten een wettelijke recyclagebijdrage in rekening gebracht boven de normale verkoopprijs van deze apparaten. Deze bijdrage is begrepen in de vermelde prijzen en wordt integraal doorgestort aan de milieubeheersorganisatie Recupel, zodat een verantwoorde (her) verwerking van oude toestellen kan plaatsvinden. Voor extra info kan u terrecht op de website: recupel.be